Reglament

Art. 1r Podran participar en la Nocturna de la Segarra marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent Llicència/núm federativa.

Art. 2r Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l'organitzador.

Art. 3t La inscripció, signatura i lliurament de dorsals s'efectuarà en el lloc de sortida des d'una hora abans de l'inici de la prova.

Art. 4 El recorregut serà de 20 km o 30km, aproximadament, segons la modalitat escollida.

Art. 5 El preu de l'inscripció s'estimarà en funció de:

Menors de 14 anys (el dia de la Nocturna) el preu serà __ euros i __euros pels que no tinguin llicencia federativa en curs.

Majors de 14 anys el preu serà __ euros i __ pels que no tinguin llicencia federativa en curs.

A partir del dia __ de juliol s'acaba el preu reduit i incrementem el preu en 5 euros.

L'inscripció es podrà fer per internet fins el dia __.

El mateix dia fins a les 20:00 per qualsevol edat el preu serà 25 euros i 30 euros pels que no tinguin llicencia federativa en curs.

Art. 6 Cal adjuntar un exemplar de cada documentació publicitària de la cursa (díptics, tríptics, pòsters, etc...)

Art. 7 Solament el fet d'inscriure's a una marxa implicarà l'acceptació d'aquest reglament.

Art. 8 La pedalada/marxa es donarà per finalitzada hores després de l'arribada del primer participant.

Art. 9 És obligatori un servei de vehicle escombra (moto, cotxe) per revisar el circuit darrere l'últim participant.

Art. 10 En cap dels casos l'organitzador es farà necessàriament responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.

Art. 11 L'organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran de ser coberts per ells mateixos.

Art. 12 Tanmateix l'organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el decurs de la marxa.

Art. 13 L'organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d'aquesta prova, sempre d'acord amb la Federació Catalana de Ciclisme.

Art. 14 El recorregut no creua cap carretera i te lloc per vies rurals o agraries.

Articles addicionals

1 Els menors d'edat

Els menors d'edat hauran de dur un justificant conforme els pares o el tutor legal autoritzen la seva participació, que s'haurà d'enviar anticipadament a l'adreça de correu electrònic: nocturna@brianco.cat o també es podrà portar el mateix dia de la prova i entregar-lo al moment de la recollida de les targes de pas.

2 Casc i il.luminació

És obligatori l'ús del casc, i queda admès un sol llum davanter collat a la bici i un frontal al casc, mes un al darrera. Recordeu que per circular de nit és obligatori portar il.luminació frontal (llum blanca) i posterior (llum vermella).

3 Grups

Els participants prendran la sortida per equips d'entre 3 i 10 persones; a més, als grups on només hi hagi menors de 16 anys hi haurà d'haver obligatòriament un adult.

4 Tarja de pas

A l'inici de la prova s'entregarà una tarja de pas per equip i s'haurà de segellar a cada control; a més, s'indicarà l'hora prevista de sortida. És imprescindible arribar al final amb tot els segells de control, per obtenir els obsequis oferts pels col.laboradors.

5 Temps

El temps per realitzar la prova és de 3 hores i mitja, temps suficient perquè tothom pugui gaudir d'una bona aventura nocturna.

6 Comptaquilòmetres

És molt aconsellable que en cada grup hi hagi com a mínim un membre que porti comptaquilòmetres, per poder seguir el quilometratge marcat al llibre de ruta ("roadbook").

7 Abandonament

En cas d'abandonament, caldrà comunicar-ho en un dels controls, o per telèfon mòbil. Hi haurà servei d'escombra i ambulància i servei mèdic per evacuar qualsevol participant.

8 Assegurança

És obligatori disposar de l'assegurança de la Federació Catalana o Espanyola de Ciclisme per realitzar la prova, en cas de no disposar-ne se n'haurà de fer una d'1 dia. L'organització declina qualsevol tipus de responsabilitat en cas d'accident, tant si és material com físic.

9 Acceptar condicions

El participant, pel fet de prendre la sortida, accepta la totalitat d'aquest reglament. L'organització es reserva el dret de modificar les regles si ho creu necessari.